06 29488682

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1:   ALGEMEEN

De overeenkomsten van koop en verkoop worden steeds gesloten met inachtneming van deze voorwaarden. Afwijkende bedingen gelden slecht voor zover schriftelijk door beide partijen aangegaan.

2:   KOOPPIJS

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij één of meer bestanddelen van de prijs door externe omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, maar vóór levering van het gekochte worden verhoogd, in welk geval verkoper gerechtigd is die verhoging(en) aan de koper door te berekenen. Dit voorbehoud geldt speciaal in geval van verhoging van fiscale lasten, officiële verhogingen van importeurs- of fabrieksprijzen, van vracht- of assurantietarieven dan wel verandering in wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlande valuta, waarin verkoper de betreffende goederen heeft aangekocht.

3:   BETALING

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de koopsom volledig en contant te geschieden. Korting en/of beroep op schuldvergelijking is niet toegestaan. Koper is verplicht binnen acht dagen na daartoe strekkende mededeling vanwege koper, het gekochte in ontvangst te nemen en de overeengekomen koopprijs alsdan te voldoen. Vanaf het moment, waarop e betaling van het gekochte dient plaats te vinden, is koper – zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling vanwege verkoper daartoe wordt vereist – aan verkoper een rente verschuldigd groot 1 procent per maand van de overeengekomen koopprijs. Alle  zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ter invordering van de koopprijs, komen ten laste van koper. De buitenrechtelijke kosten worden verschuldigd, zodra verkoper zijn vordering op koper ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen 15procent van de overeengekomen koopprijs (ex. BTW).

4:   LEVERING

Leveringstijden worden bij benadering opgegeven; ofschoon getracht wordt de overeengekomen tijd zoveel mogelijk na te komen, is verkoper nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, terwijl overschrijding al evenmin reden kan geven tot ontbinding van de overeenkomst. Levering vindt plaat – tenzij anders overeengekomen – ter plekken van het bedrijf van verkoper.

5:   OVERMACHT

Onverminderd de aan verkoper toekomende rechten, is hij bevoegd ingeval hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, zonder rechtelijke tussenkomst die uitvoering op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te zijner keuze, zonder dat hij alsdan tot enige schadevergoding gehouden zal zijn. In dit verband zijn onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, welke in redelijkheid geacht mogen worden aan levering van het verkochte in de weg te staan, zoals daar zijn oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte, transportbelemmering, brand, wateroverlast, storing in het bedrijf des verkopers of diens leveranciers dan wel vertraagde levering, ongeacht de oorzaak daarvan, van door verkoper bestelde goederen of onderdelen.

6:   EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van geleverde goederen gaat eerst aan de koper over, zodra al hetgeen te zake van het gekochte door hem aan de verkoper verschuldigde aan laatstgenoemde zal voldaan, daaronder begrepen eventuele rente en kosten. Het is aan de koper niet toegestaan aan hem geleverde, maar nog niet door hem betaalde goederen te verkopen, verhuren, verruilen uit te lenen of te belenen, in consignatie te geven, op zicht te verstrekken of te verpanden. Overdracht van gekochte, maar nog niet door koper betaalde goederen, wordt beschouwd als verstrekking  in bruikleen om niet.

7:   TRANSPORT

Transsport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper. Verbintenissen door verkoper jegens derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht voor rekening en in het belang van koper te zijn aanvaard. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien het door hem gekozen vervoer uitvalt, ongeacht de oorzaak daarvan. Vervoer van goederen is niet verzekerd, tenzij koper tijdig verzoekt het transport voor zijn rekening te verzekeren. Chassis, verkocht met of zonder cabine op opbouw verblijven bij carrosseriemaker   of schilder (spuiter) voor risico van koper. Opdrachten tot stalling, verzorging, herstelling, berijden of dergelijke van verkochte goederen-motorrijtuigen, worden slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat zulks uitsluitend plaats vindt voor rekening en risico van de koper en dat verkoper in geen enkel opzicht voor welke schade ook, aansprakelijk is.

8:    GARANTIE

Door verkoper geleverde, gebruikte automobielen worden door hem niet gegarandeerd, ook niet op verborgen gebreken. Onder garantie 1(€395,-) vallen alleen de nokkenassen en  krukas / de vertandingen in de versnellings/automatenbak. Hieronder vallen distributieriem en elektronische en slijtagedelen zoals remblokken en schijven, pompen van welk soort ook  niet.

9:    RECLAMES

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat verkoper in geen enkel opzicht in voor klachten betreffende het gekochte.

10:   GESCHILLEN

Alle geschillen, uit deze koopovereenkomst voortkomend dan wel daarmede verband houdend, staan uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper.